Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

De Krullen Company B.V.

Jan Luykenlaan 64

2533 JS Den Haag

KvK-nummer: 70959641

E-mail: info@dekrullencompany.nl

Artikel 2

Opdrachten tot haarbehandelingen worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en de krullen salon overeengekomen is.

Artikel 3

De krullen salon verbindt zich de met de klant overeengekomen haarbehandeling uit te voeren. Mits de klant tijdig op de afspraak verschijnt. Bij een tijdsbestek langer dan 15 minuten mag de krullen salon de klant weigeren. De aanbetaling van de klant zal dan ook niet worden geretourneerd.

Artikel 4

De klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor haarbehandelingen worden door de salon duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst op de website.

Artikel 5

De krullen salon garandeert geen permanente resultaten. De klant dient de door de krulspecialist gegeven (product) advies op te volgen om het resultaat te behouden.

Artikel 6

– 1. De krulspecialist garandeert dat de in de krullen salon  uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Hij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

– 2. De krulspecialist  mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-het-zelf-producten en/of experimenten met het eigen haar. Verder is de klant verplicht om in zijn/haar eerste krul dag te komen voor de knipbehandelingen. Dat betekent dat we klant verwachten in zijn beste kruldefinitie, zodat wij het beste resultaat kunnen garanderen. Mocht de klant niet op de afspraak verschijnen in zijn beste kruldefinitie,  zal de klant nier door ons worden geholpen.

– 3. Voor uitsluitend  proteïnebehandeling (voorbehandeling) gaat de klant in een nat knotje naar huis. Hier dient de klant rekening mee te houden.

Artikel 7

Bij het boeken van een online afspraak dient een aanbetaling te worden voldaan. De gereserveerde afspraak kan tot 24 uur vóór de afspraak gewijzigd worden naar een nieuwe datum en tijdstip via de bevestingsmail. Bij het annuleren van de gereserveerde afspraak, ongeacht de reden, is er geen recht op terugbetaling van de aanbetaling.

Artikel 8

Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de klant de klacht  binnen 1 week  na de haarbehandeling kenbaar  maken bij de krullen salon.

 Artikel 9

De krullen salon maakt uiterlijk binnen 2 dagen na melding van de klacht zijn standpunt al of niet mondeling aan de klant kenbaar.

Artikel 10

Indien de klant zich niet met het standpunt van de krullen salon kan verenigen, kan hij zijn bezwaar schriftelijk dan wel telefonisch voorleggen aan de Commissie Geschillenbemiddeling. De tijd tussen de telefonische melding en retourzending van het klachtenformulier mag maximaal 5 dagen bedragen.

Artikel 11

Een klacht kan bij de Commissie Geschillenbemiddeling worden ingediend uiterlijk binnen de termijn van één week nadat de kapper zijn standpunt aan de klant kenbaar gemaakt heeft. Indien de krullen salon niet reageert op de melding van een klacht wordt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht door een klant bij de Commissie Geschillenbemiddeling beperkt tot 10 dagen na het kenbaar maken van de klacht aan de krullen salon.

Artikel 12

Een klacht wordt bij de Commissie Geschillenbemiddeling aanhangig gemaakt door gebruikmaking van het modelklachtenformulier. Het modelklachtenformulier is verkrijgbaar bij de kapper en de ANKO.

Artikel 13

Met het volledig ingevulde en ondertekende klachtenformulier moet tegelijk een bedrag van € 10,– hetzij per cheque, hetzij contant, worden bijgevoegd.

 Artikel 14

Het bedrag als bedoeld in artikel 11 wordt aan de klant terugbetaald, indien de klacht naar het oordeel van de Commissie Geschillenbemiddeling gegrond wordt geacht.

Artikel 15

Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien:

– 1. de klacht niet binnen de in artikel 9 genoemde termijn is ontvangen;

– 2. niet het modelklachtenformulier is gebruikt;

– 3. dit niet volledig is ingevuld en ondertekend;

– 4. niet de betaling als genoemd in artikel 11 is bijgevoegd;

– 5. deze klacht valt onder het bepaalde in artikel 22;

– 6. de klant zelf een herstelbehandeling heeft verricht;

– 7. de klant door derden een herstelbehandeling heeft laten uitvoeren

Ten aanzien van het bepaalde in lid 6 en 7 van dit artikel wordt een klacht alleen dan niet in behandeling genomen, indien en voor zover een inhoudelijke beoordeling van de klacht naar het oordeel van de Commissie Geschillenbemiddeling niet meer mogelijk is.

Artikel 16

Direct na ontvangst van de klacht, zendt de Commissie Geschillenbemiddeling een kopie daarvan voor commentaar aan de kapper.

Artikel 17

De krullen salon kan hierop uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van het bericht als bedoeld in artikel 14, schriftelijk bij de Commissie Geschillenbemiddeling reageren.

Artikel 18

Direct na binnenkomst van de schriftelijke stukken als bedoeld in de artikelen 10 en 15, casu quo na het verstrijken van de in artikel 15 genoemde termijn, beoordeelt de Commissie Geschillenbemiddeling of de klacht schriftelijk afgedaan kan worden, dan wel dat de deskundige de klant op wie de klacht betrekking heeft, persoonlijk In ogenschouw dient te nemen. In dat geval beoordeelt de deskundige binnen één week het resultaat van de haarbehandeling in een door hem aan te wijzen neutrale plaats.

Artikel 19

Zowel de krullen salon als de klant hebben éénmaal de mogelijkheid om binnen 2 werkdagen na datum poststempel van de mededeling wie als deskundige optreedt, de voorkeur uit te spreken voor een andere deskundige.

Artikel 20

De hiervoor bedoelde deskundige brengt uiterlijk binnen 2 werkdagen zijn oordeel uit over de klacht door middel van een schriftelijk rapport aan de Commissie Geschillenbemiddeling. Direct hierop bepaalt de Commissie Geschillenbemiddeling haar standpunt.

Artikel 21

De Commissie Geschillenbemiddeling zal binnen twee weken nadat zij haar standpunt heeft bepaald, zowel aan de klant als aan de krullen salon, haar beslissing, schriftelijk en met redenen omkleed, kenbaar maken.

Artikel 22

De secretaris van de commissie geschillenbemiddeling zal 14 dagen na het verzenden van de brief aan de krullen salon  en consument met daarin verwoord de beslissing, contact met beide partijen opnemen, teneinde te informeren of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld/opgelost.

Artikel 23

– 1. Indien de klacht van de klant gegrond wordt verklaard, zal de krullen salon een bindend advies worden gegeven hoe te handelen.

– 2. Dit bindend advies kan strekken tot:

– het kosteloos overdoen van de behandeling;

– het kosteloos doen van één of meer herstelbehandelingen;

– het retourneren van de behandelingsprijs.

Bij deze beslissing wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze behandeling(en) dient/dienen te geschieden.

 Artikel 24

Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade aan lichaam, kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.

 Artikel 25

– 1. Indien de klant dan wel de krullen salon van mening is, dat in de procedure fouten zijn begaan, staat hem de mogelijkheid van beroep open bij het hoofdbestuur van de ANKO.

– 2. Deze beroepsmogelijkheid staat open gedurende een maand na de dag waarop de Commissie Geschillenbemiddeling haar uitspraak aan betrokkene heeft verzonden.

De ANKO-behandelingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.